KF-KotiHoito Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot sekä 2018 EU:n tietosuoja uudistuksen.

 

Yleistä

 

KF-KotiHoito Oy on sitoutunut huolehtimaaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä “rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Parannamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia. Jos muutokset ovat merkittäviä, annamme siitä selkeän ilmoituksen lain niin edellyttäessä. Tämä tietosuoja on viimeksi päivitetty 15.12.2019.

 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

 

Nimi: KF-KotiHoito Oy

Y-tunnus: 3106174-6

Osoite: Humppilantie 340, 31600 Jokioinen

Puhelin: 0442352458

sähköposti: kf.kotihoito@gmail.com

 

Tietosuojavastaava:

Katja Forssell

Humppilantie 340, 31600 jokioinen

0405290546

katja.forssell79@gmail.com

 

Kenen henkilötietoja kerääämme

 

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme henkilötietoja hoitopalveluiden osalta.

 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme

 

Henkilötunnus, ikä, sukupuoli, ammatti, äidinkieli, lähiomaistiedot ja mahdollinen 

edunvalvoja/huoltajan tiedot. 

Asiakas/hoitosuhdetta koskevat tiedot, terveystiedot: 

sairaudet, lääkitys ym. potilaan kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot ja muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot. 

Itse tuottamasi tiedot kuten toiveet ja palautteet. 

Mahdolliset luvat ja suostumukset.

Sinua hoitaneiden henkilöiden nimet. 

Tutkimustiedot. 

Mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

 

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja

 

Keräämme henkilötietoja pääosin sinulta itseltäsi puhelimitse, kirjallisesti ja suullisesti. Keräämme henkilötietojasi lisäksi myös seuraavista lähteistä: Omainen, 

henkilön edunvalvoja, alaikäisen huoltaja. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot. 

 

Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

 

Potilasrekisterin ylläpitäminen perustuu potilaslakiin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja potilasasiakirjoja käsittelevään STM:n (sosiaali- ja terveysministeriö) asetukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus.

 

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Käytämme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen ja siihen liittyvään viestintään, sekä laskutukseen. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

 

Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset 

 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Luovutus henkilölleen itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. 

Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitokselle.

 

Voimme siirtää tietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. He voivat käsitellä tietojasi vain meidän lukuumme suoritettavia ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten mukaisia tehtäviä varten. Varmistamme ettei yhteistyökumppanimme käsittele tietojasi mitään muita tarkoituksia varten.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Järjestelmän tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

 

Säilytämme henkilötietojasi alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

 

Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan.

 

Kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojesi poistamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajaamista

 

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen yhteyshenkilön kautta. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle  valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Paperiset arkistot säilytetään 

lukollisessa arkistokaapissa. Arkistoihin on pääsy vain yrityksen palvelussa olevilla henkilöillä.

 

Yhteydenotot

 

Mahdolliset kysymykset tästä tietosuojaselosteesta voit lähettää osoitteeseen kf.kotihoito@gmail.com. Yllämainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jolloin henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa.

 

 

 

 

 

Soita 044 2352 458